Vabadus liikuda on liberaalse majanduse alus

Need olid minu elu ühed põnevaimad kaks nädalat. Osalesin Freidrich Naumanni Fondi korraldatud seminaril, kus käsitlesime liikumisvabadust ning globaalset pagulaspoliitikat. Tahan kogetut Teiega jagada.

Osalejaid oli kokku 24 – Lähis-Idast Indoneesia ja Lõuna-Aafrikani. Seega kogemuste pakett sai väga lai.

Toon välja 4 peamist põhimõtet, milleni jõudsime.

1. Propositsioon: vabadus liikuda kui peamine inimõigus

Vabadus liikuda on iga inimese baasõigus, mis tihedalt seotud teiste oluliste õigustega. Enesemääramisõigus, õigus haridusele ning rahumeelse elukeskkonna valikule on tähtsusetud, kui kodanikel puudub õigus reisida. Õigus vabalt liikuda peab olema kohaldatud nii riikide siseselt kui ka üleselt.

Inimeste vaba liikumine, mis maksimeerib migrantide potentsiaali ning huvisid, saab ainult sihtkohariiki täiendada. See kaalub üles migratsiooniga kaasnevad negatiivsed tagajärjed.

2. Propositsioon: migratsioon kui globaalne nähtus

Arvestades maailma teisi regioone, on euroopakeskne suhtumine migratsiooni põhjendamatu.

Kuigi meediat jälgides võib tekkida teine tunnetus, ei ole migratsioon ainult Euroopas. Tegemist on kompleksse ning kogu maailma hõlmava protsessiga. Seega peab sellele lähenema erinevatelt tasanditelt, mis arvestavad nii riiklikke kui regionaalseid põhimõtteid. Vajalik on rohujuuretasandilt algav lähenemine. See aitab luua üldiseid poliitikaid ning katalüseerida neile globaalset tuge.

3. Propositsioon: liikumisvabadusega kaasneb majanduskasv

Vaadeldes majanduslikke perspektiive peame mõistma, et liikumisvabadus on rahvusvahelise kaubanduse esimene eeldus. Inimkonnal on pikk piirideülese kaubanduse ajalugu. See eeldab liikumisvabadust. Paljud tuluallikad – näiteks turism ja äriturism – võidavad avatud piiride poliitikast. Kaasaegsed rahvusvahelised varustusteed ei eksisteeriks ilma sujuvate transpordiühendusteta. On tugev korrelatsioon riiklikku rikkuse ning rahvusvahelise kaubanduse mahu vahel. SKT kasv ning kaubavahetuse intensiivistumine käivad käsikäes. Euroopa liit ning muud kaubandusliidud on loodud alusel, et vaba kauba, teenuste, kapitali ning inimeste liikumine on omavahel proportsioonis ning suudavad ühtselt toimides jõukust kasvatada. Liberaalid peavad neid printsiipe laiendama veel üldisemale ning globaalsemale tasemele.

4. Propositsioon: migrantide integratsioon

Integratsioon seab suuri väljakutseid. Sellega käib kaasas ka tundmine, et migratsioon on reaalsus, millega mitte tegelemist ei saa lubada. Sellega käib kaasas täielik nõustumine, et migrantidel on võrdsed õigused, kohustused ja võimalused. Integratsiooni saab edukalt edendada läbi hariduse, valitsemisse kaasamise ning kodakondsuse andmise lihtsustamise. Vabatahtlik töö mängib integratsiooni tõhustamisel väga olulist rolli.

Efektiivne ning reaalne integratsioon on migrantide fundamentaalne õigus ning seda peab tegema lähtudes põhimõtetest, mis ei ole diskrimineerivad. Liikumisvabadus on otsese seoses eduka integratsiooniprogrammiga ning peab moodustama integratsioonipoliitika baasi. Mistahes teistsugune lähenemine vaid suurendab ühe grupi domineerimist teise üle, olgu selleks keel, kultuur, religioon või miski muu. On piisavalt näiteid maailmast, mis tõendavad, et suurem osalus demokraatiaprotsessides vähendab sisekonfliktide arvu. Toetudes sellele põhimõttele peavad valitsused looma enam kaasavaid süsteeme eelkõige kohalikul tasandil, mis annavad migrantidele võimaluse otsustusprotsessides kaasa rääkida. On otsene positiivne korrelatsioon eduka integratsioonipoliitika ning majanduskasvu vahel.

Liberaalne lähenemine, mille keskmes asub  valiku- ning eneseteostamisvabadus, on multikultuursem ning vähendab sundassimilatsiooni. Liberaalidele on oluline respekteerida erinevaid elustiile ja käitumistavasid, mis ei kahjusta teisi ühiskonnaliikmeid. Liberaalide roll on vähendada meetmeid, mis tingitud sallimatusest kas valitsuse või kaaskodanike poolt.

On kohustuslik, et migrantide lapsed integreeritakse koheselt haridussüsteemi. See on parim ning efektiivseim meede tagamaks täielikku migratsiooni ning paremat arusaama migrantide ning võõrustajate kultuuridest.

Migratsioon ei saa mitte kunagi olla vaid ühepoolne kohustus. Keskvalitsused kannavad vastutust kestva strateegia ning raampõhimõtete loomisel. Need põhimõtted peavad aitama kaasa paremale integratsioonile. Kohalike omavalitsuste vastutada on personaalne lähenemine. Neil on migrantide ning ühiskonnaga lähedaseim kokkupuude. Kohalik omavalitsus peab formuleerima ning rakendama poliitikaid, mis parandavad integratsiooni.

Kodakondsuse taotlemine, ka topeltkodakondsuse lubamine, tõhustab inimeste integratsiooni. Kodakondsus või selle puudumine mõjutavad mitmeid eluvaldkondi.

2 Replies to “Vabadus liikuda on liberaalse majanduse alus”

  1. Tervitus Anti,

    1. Propositsiooni viimane lause “See kaalub üles migratsiooniga kaasnevad negatiivsed tagajärjed.”

    Kas sul palun oleks tuua välja negatiivsed tagajärjed?

    1. Tere!

      Negatiivsed tagajärjed on näiteks migrantide tööpuudus ning neile kulutatavad vahendid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *